ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Vás (ako dotknutých osôb) sú u prevádzkovateľa:

Ing. Iveta Rothová, Svadobný salón Sissi, Nám. Sv. Egídia 97/42, Poprad 05801   IČO: 37438280, e-mail: info@salonsissi.sk, tel.: 0903 655 837 ,

spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov / GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),

 1. Informujeme Vás týmto ako dotknuté fyzické osoby, že
  a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako obchodnému partnerovi, poskytli pri objednávaní dodania tovarov alebo služieb, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel vykonania dodania Vami objednaných služieb. Vaše poskytnuté údaje sú spracovávané z dôvodu nevyhnutnosti pri plnení zmluvy. Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
  b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané aj na právnom základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien,
  c) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa, štátna obchodná inšpekcia a ďalší.
 2. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby, že 
  a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel evidovania došlej a odosielanej pošty, pre výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a to meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, bez ktorých nie je možné zmluvu uzavrieť alebo robiť ďalšie marketingové aktivity
  b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien,
  c) zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl.22 GDPR .S takýmto spracovaním ste poskytla svoj výslovný súhlas.
 3. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby, že
  a, osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe oprávnených         záujmov     prevádzkovateľa,
  b, príjemcami osobných údajov môžu byť orgány činné v trestnom konaní.

Ďalej Vás informujeme, že 
a) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,
b) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinnosti po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, po dobu až je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu, potom ich prevádzkovateľ    vymaže.
c) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia (GDPR) a § 21 až 28 Zákona máte:
– právo prístupu k osobným údajom (získaním potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú),
– právo na opravenie Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov,
– právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
– práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (ak namietate ich správnosť, ak je spracúvanie protizákonné, ak namietate proti vymazaniu a žiadate len obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale ich potrebujete Vy na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich nárokov,
–        právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
–        právo získať Vaše osobné údaje,
–        právo preniesť Vaše osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi,
–        právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate že spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým Ste priamo dotknutý na svojich zákonných právach,
–        právo získať od prevádzkovateľ informáciu, ak neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, z akého zdroja Vaše osobné údaje pochádzajú (prípadne či sú z verejne prístupných zdrojov),
–        právo aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania.
d) ako dotknutá osoba Ste oprávnená uplatniť si svoje práva /uvedené v ods. g)/ žiadosťou doručenou prevádzkovateľov listinnou poštou, e-mailovou poštou, telefonickým kontaktom.

e, Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodne technicke a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. U úložísk v listinnej podobe zabezpečil ochranu zámkom a znemožnením prístupu nepoverených osob.

f, Webová stránka Svadobný salon Sissi používa súbory cookies pre marketingové účely a správnu funkčnosť stránky. Ak nesúhlasite s ich použitím , zmeňte nastavenie svojho webového prehliadača

g, Odoslaním kontaktného formulára a zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete

V Poprade dňa 25. mája 2018